มาตรฐานข้อมูล

 

การจัดทำ มาตรฐานข้อมูล


ข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ ระดับกรม หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
รวมทั้งข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ


ข้อมูล บุคคล
ข้อมูล ที่อยู่
ข้อมูล สวัสดิการ
ข้อมูล หน่วยงาน
ข้อมูล การติดต่อ
ข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน)