มาตรฐานข้อมูล

 

การจัดทำ มาตรฐานข้อมูล


ข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ ระดับกรม หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
รวมทั้งข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ


ข้อมูล บุคคล
ข้อมูล ที่อยู่
ข้อมูล สวัสดิการ
ข้อมูล หน่วยงาน
ข้อมูล Social Map [SM]
ข้อมูลบุคคล_หัวหน้าครัวเรือน_SM
ข้อมูลที่อยู่_หัวหน้าครัวเรือน_SM
ข้อมูลติดต่อ_หัวหน้าครัวเรือน_SM
ข้อมูลบุคคล_สมาชิกในครัวเรือน_SM
ข้อมูลติอต่อ_สมาชิกในครัวเรือน_SM
ข้อมูลสภาพปัญหา_สมาชิกในครัวเรือน_SM
ข้อมูลความช่วยเหลือที่ต้องการ_สมาชิกในครัวเรือน_SM
ข้อมูลสวัสดิการที่เคยได้รับ_สมาชิกในครัวเรือน_SM