รายการรหัส (Code list)
บุคคล
- คำนำหน้าชื่อ
- เพศ
- สถานที่เกิด
- สัญชาติ (ภาษาไทย)
- สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)
- ศาสนา
- สถานะการมีชีวิต
- สถานภาพสมรส
- สถานภาพครอบครัว
- ระดับการศึกษา
- วุฒิการศึกษา
- อาชีพ
- กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)
- ความพิการ
ที่อยู่
- ตรอก
- ซอย
- ถนน
- ตำบล
- อำเภอ
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- สภาพที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ
- ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า
- ชื่อสวัสดิการ
- กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
- กระทรวง
- ประเภทหน่วยงาน
- กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
- ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือ เทียบเท่า
- ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า
- ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า