ข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
1. ข้อมูล หัวหน้าครัวเรือน ข้อมูลบุคคล ของหัวหน้าครัวเรือน <<Social Map>>
- หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน <<CitizenID>>
- คำนำหน้าชื่อ คำนำหน้าชื่อ <<Prefix>>
- ชื่อตัว ชื่อตัว <<GiveName>>
- ชื่อสกุล ชื่อสกุล <<FamilyName>>
- วันเกิดของบุคคล วันเกิดของบุคคล <<BirthDate>>
- สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส <<maritalstatus>>
- เพศ เพศ <Gender>
- ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา <<Education>>
- วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา <<educationalbackground>>
- ความพิการ ความพิการ <<Disability>>
- สถานภาพครอบครัว สถานภาพครอบครัว <<Familystatus>>
- ศาสนา ศาสนา <<Religion>>
- อาชีพ อาชีพ <<Career>>
- กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) <<Ethnicgroup>>
2. ข้อมูลที่อยู่ ที่อยู่ <<address>>
- เลขที่บ้าน เลขที่บ้าน <<BuildingNumber>>
- ซอย ซอย <<Lane>>
- ถนน ถนน <<StreetName>>
- ตำบล ตำบล <<SubDistrict>>
- อำเภอ อำเภอ <<District>>
- จังหวัด จังหวัด <<Province>>
- รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ <<Postcode>>
- พิกัด พิกัด <<<coordinates>>>
- สภาพที่อยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัย <<Housing Status>>
3. ข้อมูล สมาชิกในครัวเรือน ข้อมูล สมาชิกในครัวเรือน <<Social Map>>
- หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน <<CitizenID>>
- คำนำหน้าชื่อ คำนำหน้าชื่อ <คำนำหน้าชื่อ>
- ชื่อตัว ชื่อตัว <<GiveName>>
- ชื่อสกุล ชื่อสกุล <<FamilyName>>
- เพศ เพศ <Gender>
4. สภาพปัญหา สภาพปัญหา <<SocialProblem>>
5. ความต้องการสวัสดิการ ความต้องการสวัสดิการ <<Helpneeded>>
6. สิทธิสวัดิการที่เคยได้รับ สิทธิสวัดิการที่เคยได้รับ <<ReceivedWelfare>>