การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 20/06/2562
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/06/2562
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
1. ข้อมูลบุุคคล 1. ข้อมูลบุุคคล <Person>
- หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรประชาชน <<CitizenID>>
- คำนำหน้าชื่อ คำนำหน้าชื่อ <<Prefix>>
- ชื่อตัว ชื่อตัว <<GiveName>>
- ชื่อสกุล ชื่อสกุล <<FamilyName>>
- เพศ เพศ <Gender>
- สัญชาติ (ภาษาไทย) สัญชาติ (ภาษาไทย) <Nationality>
- ศาสนา ศาสนา <Religion>
- ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา <<Education>>
- อาชีพ อาชีพ <<Career>>
2. ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลที่อยู่ <<address>>
- เลขรหัสประจำบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน <<AddressID>>
- เลขที่บ้าน เลขที่บ้าน <<BuildingNumber>>
- ซอย ซอย <<Lane>>
- ถนน ถนน <<StreetName>>
- ตำบล ตำบล <<SubDistrict>>
- อำเภอ อำเภอ <<District>>
- จังหวัด จังหวัด <<Province>>
3. สภาพปัญหา สภาพปัญหา <<SocialProblem>>
4. ความต้องการสวัสดิการ ความต้องการสวัสดิการ <<Helpneeded>>
5. สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ <<ReceivedWelfare>>
6. หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ <<DepartmentType>>
7. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ <<Consideration>>