การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 20/06/2562
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
1. ข้อมูลบุคคล Person <Person>
- Citizen Identification หมายเลขประจำตัวประชาชน <CitizenID>
- Prefix คำนำหน้าชื่อ <Prefix>
- Give Name ชื่อตัว <GiveName>
- Middle Name ชื่อรอง <MiddleName>
- Family Name ชื่อสกุล <FamilyName>
- Gender เพศ <Gender>
- Birth Date วันเกิด <BirthDate>
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม House Address <HouseAddress>
- ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม HomeAddress <Address >
2. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ Consideration of assistance <Consideration>
- ลำดับ ID <ID>
- วันที่รับเรื่อง RequestDate <RequestDate>
- แหล่งที่มาของข้อมูล DataSource <DataSource>
- ชื่อผู้สำรวจ/สอบข้อเท็จจริง SurveyOrOfficer <SurveyOrOfficer>
- วันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ CommitDate <CommitDate>
- วันที่อนุมัติความช่วยเหลือ ApproveDate <ApproveDate>
- วันที่จ่ายเงินสงเคราะห์ DeliverDate <DeliverDate>
- ผู้พิจารณาจัดสวัสดิการ ApproveOfficer <ApproveOfficer>
- หน่วยงานที่ช่วยเหลือ OfficeName <OfficeName>
- จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ OfficeNameProvince <OfficeNameProvince>
- แหล่งเงินสนับสนุน DepartmentName <DepartmentName>
- ประเภทความช่วยเหลือ Welfare <Welfare>
- ปีงบประมาณ FiscalYear <FiscalYear>
- ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ BudgetName <BudgetName>
- งบประมาณที่ช่วยเหลือ Budget <Budget>
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน AgentCitizenID <AgentCitizenID>
- คำนำหน้าชื่อ AgentPrefix <AgentPrefix>
- ชื่อผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน AgentGiveName <AgentGiveName>
- นามสกุลผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน AgentFamilyName <AgentFamilyName>
- วิธีการจ่ายเงิน HowToPay <HowToPay>
- เหตุผลการจ่ายเงินสด CashReason <CashReason>
- สภาพปัญหา Problem <Problem>
- ความต้องการสวัสดิการ Needed <Needed>