ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
1. หัวหน้าครัวเรือน Social Map <Social Map>
- หมายเลขประจำตัวประชาชน CitizenID <CitizenID>
- คำนำหน้าชื่อ Prefix <Prefix>
- ชื่อตัว GiveName <GiveName>
- ชื่อสกุล FamilyName <FamilyName>
- วันเดือนปีเกืด BirthDate <BirthDate>
- สถานภาพสมรส maritalstatus <maritalstatus>
- สถานภาพครอบครัว Familystatus <Familystatus>
- ศาสนา Religion <Religion>
- ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน EducationHouserhold <Education>
- อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน CareerHouserhold <CareerHouserhold>
- รายได้ของหัวหน้าครัวเริอน Income <Income>
- กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) Ethnicgroup <Ethnicgroup>
- ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม HomeAddress <HomeAddress>
- การติดต่อ Contact <Contact>
2. สมาชิกในครัวเรือนที่ประสบปัญหา Social Map <Social Map>
- หมายเลขประจำตัวประชาชน CitizenID <CitizenID>
- คำนำหน้าชื่อ Prefix <Prefix>
- ชื่อตัว GiveName <GiveName>
- ชื่อสกุล FamilyName <FamilyName>
- เพศ Gender <Gender>
- วันเดือนปีเกืด BirthDate <BirthDate>
- ความสัมพันธ์กับครอบครัว Family relations < Familyrelations>
- การศึกษา Education <Education>
- ความพิการ Disability <Disability>
- การติดต่อ Contact <Contact>
- สภาพปัญหา Problem <Problem>
- ความต้องการสวัสดิการ Needed <Needed>
- สิทธิสวัดิการที่เคยได้รับ Welfare <Welfare>