ที่อยู่

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Address Identification เลขรหัสประจำบ้าน <<AddressID>>
Building Number เลขที่บ้าน <<BuildingNumber>>
Floor Identification ชั้น <<FloorID>>
Township Number หมู่ที่ <<TownshipNumber>>
Township Name ชื่อหมู่บ้าน <<TownshipName>>
Sub Lane ตรอก <<SubLane>>
Lane ซอย <<Lane>>
Street Name ถนน <StreetName>
Sub District ตำบล <<SubDistrict>>
District อำเภอ <<District>>
Province จังหวัด <<Province>>
Postcode รหัสไปรษณีย์ <<Postcode>>
coordinates พิกัด <<<coordinates>>>
Housing Status สภาพที่อยู่อาศัย <<Housing Status>>