การติดต่อ

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 09/05/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version :

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
email อีเมล์ <<email>>
Home Telephone หมายเลขโทรศัพท์บ้าน <<HomeTelephone>>
Office Telephone หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน <<OfficeTelephone>>
Mobile Phone หมายเลขโทรศัพท์มือถือ <<MobilePhone>>
Call Sign สัญญาณเรียกขาน <<CallSign>>