ข้อมูล บุคคล
( Nationality (English Language) : สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ) )
 
Nationality (English Language) : สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)
คำอธิบาย สัญชาติของบุคคล A country that constitutes a nationality by origin, birth, or naturalization for this person.
ชื่อ XML Taq Nationality
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (A-Z)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)
กฎเพื่อการตรวจสอบ 1. Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง 2. ตรวจสอบรหัสประเทศให้ตรงกับสัญชาติ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. พรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)