ข้อมูล ที่อยู่
( Housing Status : สภาพที่อยู่อาศัย )
 
Housing Status : สภาพที่อยู่อาศัย
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สภาพที่อยู่อาศัย
คำอธิบาย สภาพที่อยู่อาศัย
ชื่อ XML Taq <Housing Status>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -