ข้อมูล บุคคล
( Life Status : สถานะการมีชีวิต )
 
Life Status : สถานะการมีชีวิต
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สถานะการมีชีวิต
คำอธิบาย สถานะของบุคคล
ชื่อ XML Taq LifeStatus
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (EN, LI)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -