ข้อมูล หน่วยงาน
( Ministry Name : กระทรวง )
 
Ministry Name : กระทรวง
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล กระทรวง
คำอธิบาย ชื่อกระทรวง Ministry
ชื่อ XML Taq MinistryName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ The Government Public Relations Department (PRD)
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559 : Open Government License - Thailand
https://data.go.th
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย กรมประชาสัมพันธ์
http://gphone.prd.go.th/
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย