ข้อมูล หน่วยงาน
( Department Name : กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า )
 
Department Name : กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
คำอธิบาย ชื่อกรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม. Department Name of Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
ชื่อ XML Taq DepartmentName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 5 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) Ministry of Social Development Human Security (MSDHS)
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=1731#
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย
หลักที่ 3 ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
หลักที่ 4-5 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม