ข้อมูล บุคคล
( Person Name : ชื่อบุคคล )
 
Person Name : ชื่อบุคคล
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อบุคคล
คำอธิบาย ชื่อของบุคคล ประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อรอง และ ชื่อสกุล Include the person's name prefix name Middle name and family name
ชื่อ XML Taq Name
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ ชื่อต้องประกอบด้วย คำนำหน้าชื่ออาจเป็นคำนำหน้าชื่อเต็มหรือชื่อย่อ และตามด้วยชื่อตัว แล้วตามด้วยชื่อรอง (ถ้ามี) และชื่อสกุล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -