ข้อมูล ที่อยู่
( Address Identification : เลขรหัสประจำบ้าน )
 
Address Identification : เลขรหัสประจำบ้าน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล เลขรหัสประจำบ้าน
คำอธิบาย เลขรหัสประจำบ้านของบุคคล A unique identifier for this address.
ชื่อ XML Taq <AddressID>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 11 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2535
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2535
(ณ วันที่ 16 กันยายน 2555)
ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ.
หมวด 5 ทะเบียนบ้าน
มาตรา 34 ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ