ข้อมูล ที่อยู่
( Building Number : เลขที่บ้าน )
 
Building Number : เลขที่บ้าน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล เลขที่บ้าน
คำอธิบาย เลขที่บ้านของบุคคลThe number, expressed as text, of a building or house on a street at this address.
ชื่อ XML Taq <BuildingNumber>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character (0-9) กรณีมีทับ ให้ตามหลังด้วย “/” แล้วตามด้วย Character (0-9)
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
ข้อมูลอ้างอิง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
กฎเพื่อการตรวจสอบ 1. Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง 2. ตรวจสอบรูปแบบให้ตรงตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -