ข้อมูล ที่อยู่
( Township Number : หมู่ที่ )
 
Township Number : หมู่ที่
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล หมู่ที่
คำอธิบาย หมู่ที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล A number as text, of a township within which this address falls. A township is a geographic area that contains one or more cities, towns and villages.
ชื่อ XML Taq <TownshipNumber>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character (0-9)
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
ข้อมูลอ้างอิง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
กฎเพื่อการตรวจสอบ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -