ข้อมูล ที่อยู่
( Sub Lane : ตรอก )
 
Sub Lane : ตรอก
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ตรอก
คำอธิบาย เส้นทางที่เล็กกว่าซอยเป็นที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล
ชื่อ XML Taq <SubLane>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 8 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
ข้อมูลอ้างอิง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
กฎเพื่อการตรวจสอบ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm