ข้อมูล ที่อยู่
( Province : จังหวัด )
 
Province : จังหวัด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล จังหวัด
คำอธิบาย จังหวัดที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล The name of the division of a country for this address.
ชื่อ XML Taq <Province>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial Administration)
ข้อมูลอ้างอิง http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
กฎเพื่อการตรวจสอบ 1. Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง 2. ตรวจสอบรูปแบบให้ตรงตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm)
ตัวอย่างรหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง
10 กรุงเทพมหานคร
11 สมุทรปราการ