ข้อมูล ที่อยู่
( Postcode : รหัสไปรษณีย์ )
 
Postcode : รหัสไปรษณีย์
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล รหัสไปรษณีย์
คำอธิบาย รหัสไปรษณีย์ที่ตั้งที่อยู่ของบุคคล A code specifying the postcode of the address.
ชื่อ XML Taq <Postcode>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 5 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ไปรษณีย์ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ไปรษณีย์ไทย
กฎเพื่อการตรวจสอบ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เว็บค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย อ้างอิงจาก เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/sites/Search/Pages/results.aspx?k=%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%20Location