ข้อมูล สวัสดิการ
( Welfare Name : ชื่อสวัสดิการ )
 
Welfare Name : ชื่อสวัสดิการ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อสวัสดิการ
คำอธิบาย ชื่อสวัสดิการที่กระทรวง พม. จัดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชื่อ XML Taq WelfareName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 5 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักที่ 1-3 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม. ที่รับผิดชอบสวัสดิการ
หลักที่ 4-5 ชื่อสวัสดิการ