ข้อมูล บุคคล
( Birth Date : วันเกิด )
 
Birth Date : วันเกิด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล วันเกิด
คำอธิบาย วันเกิดของบุคคล A date, time, date time or other date time value which specifies the birth date for this person.
ชื่อ XML Taq BirthDate
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Date: วันที่อยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy โดย dd คือ วันที่ mm คือ เดือนที่ yyyy คือ ปีคริสตศักราช
ชนิดข้อมูล Date
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง -
กฎเพื่อการตรวจสอบ 1. Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง 2. ตรวจสอบรูปแบบให้ตรงตาม dd/mm/yyyy
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -