ข้อมูล ที่อยู่
( coordinates : พิกัด )
 
coordinates : พิกัด
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล พิกัด
คำอธิบาย ค่าของตัวเลขที่ใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ตัวอย่างเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ก็เป็นพิกัดอย่างหนึ่งที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับพื้นผิวโลก โดยกำหนดพิกัดละจิจูด และลองจูด เป็นทศนิยม 6 หลัก (จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง ซึ่งจะให้ความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เซนติเมตร ถ้าบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 4 หรือ 2 ตำแหน่งจะให้ความคลาดเคลื่อน 10 เมตร และ 1 กิโลเมตร ตามลำดับ อ้างอิงตามเว็บไซด์ http://www.nearby.org.uk)
ชื่อ XML Taq <<coordinates>>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Text
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)
กฎเพื่อการตรวจสอบ ตรวจสอบตาม ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate systems)
https://www.fisheries.go.th/it/km/km52/pdf/1gis.pdf