ข้อมูล บุคคล
( Education : ระดับการศึกษา )
 
Education : ระดับการศึกษา
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ระดับการศึกษา
คำอธิบาย ระดับการศึกษา
ชื่อ XML Taq <Education>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง รหัสมาตรฐานระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา กรมการจัดหางาน (http://lib.doe.go.th/ebookdoc/020400012901_9.pdf)
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -