ข้อมูล บุคคล
( Career : อาชีพ )
 
Career : อาชีพ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล อาชีพ
คำอธิบาย การจัดประเภทอาชีพ เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดโครงสร้างอาชีพทุกอาชีพที่มีในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือในประเทศให้เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่การงานที่ทำหรือที่รับผิดชอบในการทำงาน
ชื่อ XML Taq <Career>
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 4 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลอ้างอิง การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-88
กฎเพื่อการตรวจสอบ Not Null ตรวจสอบว่าไม่เป็นค่าว่าง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-88