มาตรฐานข้อมูล

การจัดทำมาตรฐานข้อมูล


ข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ ระดับกรม หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
รวมทั้งข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ