มาตรฐานข้อมูล

การจัดทำมาตรฐานข้อมูล


มาตรฐานข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ ระดับกรม หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการทำงานรวมทั้งข้อมูลของระบบงานต่างๆ ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการให้บริการ