รายการรหัส (Code list)
    ข้อมูล บุคคล
         - คำนำหน้าชื่อ
         - เพศ
         - สถานที่เกิด
         - สัญชาติ (ภาษาไทย)
         - สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)
         - ศาสนา
         - สถานะการมีชีวิต
         - สถานภาพสมรส
         - สถานภาพครอบครัว
         - ระดับการศึกษา
         - วุฒิการศึกษา
         - อาชีพ
         - กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)
         - ความพิการ
    ข้อมูล ที่อยู่
         - ตรอก
         - ซอย
         - ถนน
         - ตำบล
         - อำเภอ
         - จังหวัด
         - รหัสไปรษณีย์
         - สภาพที่อยู่อาศัย
    ข้อมูล สวัสดิการ
         - ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า
         - ชื่อสวัสดิการ
         - กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูล หน่วยงาน
         - กระทรวง
         - ประเภทหน่วยงาน
         - กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
         - ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือ เทียบเท่า
         - ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า
         - ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า
    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน) รายคน
        ข้อมูลบุคคล (รายคน)
             - คำนำหน้าชื่อ
             - เพศ
        ข้อมูลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (รายคน)
             - แหล่งที่มาของข้อมูล
             - จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
             - แหล่งเงินสนับสนุน
             - ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ
             - วิธีการจ่ายเงิน
             - ธนาคาร
    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน) รายบริการ
        ข้อมูลบุคคล (รายบริการ)
             - คำนำหน้าชื่อ
             - เพศ
        ข้อมูลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (รายบริการ)
             - แหล่งที่มาของข้อมูล
             - จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
             - แหล่งเงินสนับสนุน
             - ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ
             - วิธีการจ่ายเงิน
             - ธนาคาร
    ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)
        หัวหน้าครัวเรือน
             - คำนำหน้าชื่อ