รายการรหัส (Code list)
บุคคล
     - คำนำหน้าชื่อ
     - เพศ
     - สถานที่เกิด
     - สัญชาติ (ภาษาไทย)
     - สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ)
     - ศาสนา
     - สถานะการมีชีวิต
     - สถานภาพสมรส
     - สถานภาพครอบครัว
     - ระดับการศึกษา
     - วุฒิการศึกษา
     - อาชีพ
     - กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง)
     - ความพิการ
ที่อยู่
     - ตรอก
     - ซอย
     - ถนน
     - ตำบล
     - อำเภอ
     - จังหวัด
     - รหัสไปรษณีย์
     - สภาพที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ
     - ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า
     - ชื่อสวัสดิการ
     - กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
     - กระทรวง
     - ประเภทหน่วยงาน
     - กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
     - ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือ เทียบเท่า
     - ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า
     - ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน) รายคน
    ข้อมูลบุคคล (รายคน)
         - คำนำหน้าชื่อ
         - เพศ
    ข้อมูลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (รายคน)
         - แหล่งที่มาของข้อมูล
         - จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
         - แหล่งเงินสนับสนุน
         - ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ
         - วิธีการจ่ายเงิน
         - ธนาคาร
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน) รายบริการ
    ข้อมูลบุคคล (รายบริการ)
         - คำนำหน้าชื่อ
         - เพศ
    ข้อมูลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (รายบริการ)
         - แหล่งที่มาของข้อมูล
         - จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
         - แหล่งเงินสนับสนุน
         - ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ
         - วิธีการจ่ายเงิน
         - ธนาคาร
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map)
    หัวหน้าครัวเรือน
         - คำนำหน้าชื่อ