บุคคล

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16/12/2559
Version : 1.1

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Citizen Identification หมายเลขประจำตัวประชาชน <CitizenID>
Person Name ชื่อบุคคล <Name>
- Prefix คำนำหน้าชื่อ <Prefix>
- Give Name ชื่อตัว <GiveName>
- Middle Name ชื่อรอง <MiddleName>
- Family Name ชื่อสกุล <FamilyName>
Gender เพศ <Gender>
Birth Date วันเกิด <BirthDate>
Birth Jurisdiction Country Sub-Division สถานที่เกิด <BirthJurisdictionCountrySubDivision>
Nationality (Thai Language) สัญชาติ (ภาษาไทย) <Nationality>
Nationality (English Language) สัญชาติ (ภาษาอังกฤษ) <Nationality>
Religion ศาสนา <Religion>
Life Status สถานะการมีชีวิต <LifeStatus>
marital status สถานภาพสมรส <maritalstatus>
Family status สถานภาพครอบครัว <Familystatus>
Education ระดับการศึกษา <Education>
educational background วุฒิการศึกษา <educationalbackground>
Career อาชีพ <Career>
Ethnic group กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) <Ethnicgroup>
Disability ความพิการ <Disability>
จำนวนผู้เข้าชม 353 คน