หัวหน้าครัวเรือน

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
Version :

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Citizen Identifacation หมายเลขประจำตัวประชาชน <CitizenID>
Prefix คำนำหน้าชื่อ <Prefix>
Give Name ชื่อตัว <Give Name>
FamilyName ชื่อสกุล <FamilyName>
BirthDate วันเกิด <BirthDate>
maritalstatus สถานภาพสมรส <maritalstatus>
Gender เพศ <Gender>
FamilyStatus สถานภาพครอบครัว <FamilyStatus>
Religion ศาสนา <Religion>
Education ระดับการศึกษา <Education>
Career อาชีพ <Career>
Ethnicgroup กลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) <Ethnicgroup>
Contact ช่องทางการติดต่อ <Contact>
HomeAddress ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม <HomeAddress>