สมาชิกในครัวเรือน

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : -
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version :

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Citizen Identifacation หมายเลขประจำตัวประชาชน <CitizenID>
Prefix คำนำหน้าชื่อ <Prefix>
Give Name ชื่อตัว <GiveName>
Family Name ชื่อสกุล <FamilyName>
Gender เพศ <Gender>
BirthDate วันเกิด <BirthDate>
Contact ช่องทางการติดต่อ <Contact>
Family relationship ความสัมพันธ์กับครอบครัว <Familyrelationship>
Education ระดับการศึกษา <Education>
Disability ความพิการ <Disability>
Problem สภาพปัญหา <Problem>
Needed ความต้องการสวัสดิการ <Needed>
ReceivedWelfare สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ <ReceivedWelfare>