การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ (เงินอุดหนุน) รายบริการ