ข้อมูลบุคคล (รายบริการ)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : -
วันที่แก้ไขล่าสุด : -
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Citizen Identification หมายเลขประจำตัวประชาชน <CitizenID>
Prefix คำนำหน้าชื่อ <Prefix>
GiveName ชื่อตัว <GiveName>
FamilyName ชื่อสกุล <FamilyName>
Gender เพศ <Gender>
BirthDate วันเกิด <BirthDate>
House Address ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม <HouseAddress>
HomeAddress ที่อยู่ปัจจุบันผู้ประสบปัญหาทางสังคม <HomeAddress>
HomeLatitude ละติจูด < HomeLatitude>
HomeLongitude ลองจิจูด <HomeLongitude>