ข้อมูลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (รายบริการ)

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 00/00/543
วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
Version :

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
ID ลำดับ <ID>
RequestDate วันที่รับเรื่อง <RequestDate>
DataSource แหล่งที่มาของข้อมูล <DataSource>
SurveyOrOfficer ชื่อผู้สำรวจ/สอบข้อเท็จจริง <SurveyOrOfficer>
CommitDate วันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ <CommitDate>
ApproveDate วันที่อนุมัติความช่วยเหลือ <ApproveDate>
DeliverDate วันที่จ่ายเงินสงเคราะห์ < DeliverDate>
ApproveOfficer ผู้พิจารณาจัดสวัสดิการ <ApproveOfficer>
OfficeName หน่วยงานที่ช่วยเหลือ <OfficeName>
OfficeNameProvince จังหวัดหน่วยงานที่ช่วยเหลือ <OfficeNameProvince>
DepartmentName แหล่งเงินสนับสนุน <DepartmentName>
Welfare ประเภทความช่วยเหลือ <Welfare>
FiscalYear ปีงบประมาณ <FiscalYear>
BudgetName ชื่องบประมาณที่ช่วยเหลือ <BudgetName>
AgentCitizenID หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน <AgentCitizenID>
AgentPrefix คำนำหน้าชื่อ <AgentPrefix>
AgentGiveName ชื่อผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน <AgentGiveName>
AgentFamilyName นามสกุลผู้รับเงิน/ผู้รับเงินแทน <AgentFamilyName>
HowToPay วิธีการจ่ายเงิน <HowToPay>
Budget งบประมาณที่ช่วยเหลือ <Budget>
CashReason เหตุผลการจ่ายเงินสด <CashReason>
AccountNumber เลขที่บัญชี <AccountNumber>
AccountName ชื่อบัญชี <AccountName>
BankName ธนาคาร <BankName>
BankBranch สาขาธนาคาร <BankBranch>
PromptPayID หมายเลขประจำตัวประชาชน (Prompt Pay) <PromptPayID>
PromptPayAccount เบอร์โทรศัพท์ (Prompt Pay) <PromptPayAccount>
ChequeNumber เช็คเลขที่ <ChequeNumber>
Problem สภาพปัญหาความเดือดร้อน <Problem>
Needed ความช่วยเหลือที่ต้องการ <Needed>
VisitProblem สภาพปัญหาความเดือดร้อน (จากการเยี่ยมบ้าน) <VisitProblem>
VisitDate วันที่ตรวจเยี่ยมบ้าน <VisitDate>
VisitConsiderDate วันที่วินิจฉัยให้การช่วยเหลือ <VisitConsiderDate>
VisitResult ผลการพิจารณา <VisitResult>
ChkHelpApprove ผลการประชุมคณะกรรมการ <ChkHelpApprove>
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน