ที่อยู่

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16/12/2559
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Address Identification เลขรหัสประจำบ้าน <AddressID>
Building Number เลขที่บ้าน <BuildingNumber>
Floor Identification ชั้น <FloorID>
Township Number หมู่ที่ <TownshipNumber>
Township Name ชื่อหมู่บ้าน <TownshipName>
Sub Lane ตรอก <SubLane>
Lane ซอย <Lane>
Street Name ถนน <StreetName>
Sub District ตำบล <SubDistrict>
District อำเภอ <District>
Province จังหวัด <Province>
Postcode รหัสไปรษณีย์ <Postcode>
coordinates พิกัด <coordinates>
Housing Status สภาพที่อยู่อาศัย <Housing Status>
จำนวนผู้เข้าชม 146 คน