สวัสดิการ

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16/12/2559
Version : 1.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Department Name ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า <DepartmentName>
Welfare Name ชื่อสวัสดิการ <WelfareName>
Law กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง <Law>
จำนวนผู้เข้าชม 76 คน