หน่วยงาน

 

ตารางมาตรฐานข้อมูล
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
Version : 2.0

 

รายการข้อมูล คำอธิบาย XML tag
Ministry Name กระทรวง <MinistryName>
Department Type ประเภทหน่วยงาน <DepartmentType>
Department Name กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า <DepartmentName>
Bureau Name ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือ เทียบเท่า <BureauName>
Division Name ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า <DivisionName>
Office Name ชื่อหน่วยงานในสังกัดกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า <OfficeName>
จำนวนผู้เข้าชม 92 คน