บุคคล Version: 1.1
( Citizen Identification : หมายเลขประจำตัวประชาชน )
 
Citizen Identification : หมายเลขประจำตัวประชาชน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล หมายเลขประจำตัวประชาชน
คำอธิบาย หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่นายทะเบียนกรมการปกครอง ออกให้แก่บุคคลแต่ละคน
ชื่อ CitizenID
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 13 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1...1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department of Provincial)
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลต้องมีเลขประจำตัวประชาชนไม่ซ้ำกัน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความหมายของตัวเลขแต่ละหลักจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประชาชนที่ได้รับการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ๆ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะถาวร และบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ชอบโดยกฎหมาย หรือในลักษณะชั่วคราว ตัวอย่าง เช่น เลขประจำตัวประชาชนตามระบบทะเบียนบ้าน เช่น 3-1006-02602-43-6 ตัวอย่างเลขประจำตัวประชาชนตามระบบสูติบัตร เช่น 100699002-72-6 สำหรับความหมายของตัวเลข ทั้ง 13 หลัก เป็นดังนี้
หลักที่ 1 หมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ คนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลข ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2526 จะได้เลข 1 ซึ่งหมายถึงคนสัญชาติไทย แจ้งเกิดในกำหนดเวลา (15 วัน) ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (หลัง 15 วัน) จะได้เลข 2 คนสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ขณะที่นายทะเบียนดำเนินโครงการให้เลขช่วง มกราคม - พฤษภาคม 2527 จะได้เลข 4 คนสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เนื่องจากตกสำรวจ ชื่อตกหล่นจะได้เลข 5 คนต่างด้าวผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยจะได้เลข 6 บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะได้เลข 7 สำหรับคนที่ได้สัญชาติไทย โดยการขอแปลงสัญชาติ และคนที่มีใบต่างด้าวจะได้เลข 8 เป็นต้น
หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิด
หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่บุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทตามระบบทะเบียนบ้าน หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร
หลักที่ 13 หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้อง (CHECK DIGIT) ของเลขประจำตัวประชาชน ทั้งหมด (12 หลักแรก) ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เช่น เป็นเลขที่เขียนผิด หรือเป็นเลขปลอมหรือไม่ โดยตรวจสอบและคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เข้าชม 1,276 คน