บุคคล Version: 1.1
( Nationality (Thai Language) : สัญชาติ (ภาษาไทย) )
 
Nationality (Thai Language) : สัญชาติ (ภาษาไทย)
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สัญชาติ (ภาษาไทย)
คำอธิบาย สัญชาติของบุคคล A country that constitutes a nationality by origin, birth, or naturalization for this person.
ชื่อ Nationality
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (A-Z)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ แต่ละบุคคลต้องมีสัญชาติ โดยเก็บเป็นรหัสประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1. พรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)
จำนวนผู้เข้าชม 59 คน