ที่อยู่ Version: 1.0
( Housing Status : สภาพที่อยู่อาศัย )
 
Housing Status : สภาพที่อยู่อาศัย
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 00/00/543 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล สภาพที่อยู่อาศัย
คำอธิบาย สภาพที่อยู่อาศัย
ชื่อ Housing Status
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [0…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 10 คน