บุคคล Version: 1.1
( Life Status : สถานะการมีชีวิต )
 
Life Status : สถานะการมีชีวิต
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล สถานะการมีชีวิต
คำอธิบาย สถานะของบุคคล
ชื่อ LifeStatus
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 digits (EN, LI)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน