หน่วยงาน Version: 2.0
( Ministry Name : กระทรวง )
 
Ministry Name : กระทรวง
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล กระทรวง
คำอธิบาย ชื่อกระทรวง Ministry
ชื่อ MinistryName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ให้เพิ่มกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้ยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 43 คน