หน่วยงาน Version: 2.0
( Ministry Name : กระทรวง )
 
Ministry Name : กระทรวง
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล กระทรวง
คำอธิบาย ชื่อกระทรวง Ministry
ชื่อ XML Taq MinistryName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 2 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ให้เพิ่มกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้ยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ The Government Public Relations Department (PRD)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559 : Open Government License - Thailand
https://data.go.th/dataset/item_a791c4d4-dfe9-4def-ad40-a496392d255e
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย