หน่วยงาน Version: 2.0
( Department Type : ประเภทหน่วยงาน )
 
Department Type : ประเภทหน่วยงาน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล ประเภทหน่วยงาน
คำอธิบาย ประเภทหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง พม.  Department Type of Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
ชื่อ DepartmentType
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 3 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=1731
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย
หลักที่  3   ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
จำนวนผู้เข้าชม 23 คน