หน่วยงาน Version: 2.0
( Department Name : กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า )
 
Department Name : กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล กรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า
คำอธิบาย ชื่อกรม สำนักงาน หรือ เทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม. Department Name of Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
ชื่อ DepartmentName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 5 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) Ministry of Social Development Human Security (MSDHS)
คำแนะนำในการใช้ แต่ละหน่วยงานกระทรวง พม. ต้องมีชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า 1 ชื่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=1731
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย หลักที่ 3 ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
หลักที่ 4-5 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน