สภาพปัญหา Version: 1.0
( สภาพปัญหา : Problem )
 
สภาพปัญหา : Problem
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 25/06/2561 วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/06/2562
ชื่อข้อมูล Problem
คำอธิบาย สภาพปัญหาความเดือดร้อน
ชื่อ Problem
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 6 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน