บุคคล Version: 1.1
( Person Name : ชื่อบุคคล )
 
Person Name : ชื่อบุคคล
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อบุคคล
คำอธิบาย ชื่อของบุคคล ประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อรอง และ ชื่อสกุล Include the person's name prefix name Middle name and family name
ชื่อ Name
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 74 คน