หน่วยงาน Version: 2.0
( Division Name : ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า )
 
Division Name : ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/09/2563
ชื่อข้อมูล ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า
คำอธิบาย ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า ของสำนัก กอง ในสังกัดกรม ภายในกระทรวง พม. Division Name of Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
ชื่อ XML Taq DivisionName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 11 Digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก -
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) Ministry of Social Development And Human Security (MSDHS)
คำแนะนำในการใช้ แต่ละสำนัก กอง ในแต่ละกรม ต้องมีชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือ เทียบเท่า 1 ชื่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=1731
หลักที่ 1-2 ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการไทย
หลักที่  3  ประเภทหน่วยงานภายในกระทรวง พม.
หลักที่ 4-5 ชื่อกรม สำนักงาน หรือเทียบเท่า ในสังกัดกระทรวง พม
หลักที่ 6-8 ชื่อสำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า ในสังกัดกรม
หลักที่ 9-11 ชื่อกลุ่ม ฝ่าย หรือเทียบเท่า ในสังกัดกรม