ที่อยู่ Version: 1.0
( Address Identification : เลขรหัสประจำบ้าน )
 
Address Identification : เลขรหัสประจำบ้าน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 16/12/2559 วันที่แก้ไขล่าสุด : 00/00/543
ชื่อข้อมูล เลขรหัสประจำบ้าน
คำอธิบาย เลขรหัสประจำบ้านของบุคคล A unique identifier for this address.
ชื่อ AddressID
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 11 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2535
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2535 (ณ วันที่ 16 กันยายน 2555) ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อความตาม พรบ. หมวด 5 ทะเบียนบ้าน มาตรา 34 ให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
จำนวนผู้เข้าชม 17 คน