ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( Citizen Identification : หมายเลขประจำตัวประชาชน )
 
Citizen Identification : หมายเลขประจำตัวประชาชน
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : 11/08/2563 วันที่แก้ไขล่าสุด : 11/08/2563
ชื่อข้อมูล หมายเลขประจำตัวประชาชน
คำอธิบาย หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่นายทะเบียนกรมการปกครอง ออกให้แก่บุคคลแต่ละคน
ชื่อ CitizenID
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 13 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล Identifier
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลบุคคล) 
https://datastandard.m-society.go.th/datatable/index/1
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน