ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( Prefix : คำนำหน้าชื่อ )
 
Prefix : คำนำหน้าชื่อ
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
คำอธิบาย คำนำหน้าชื่อของบุคคล ตัวอย่างเช่น นาย, นาง, นางสาว ประกอบไปด้วย ชื่อเรียกแบบเต็มและตัวอักษรย่อ
ชื่อ Prefix
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล Character 3 digits (0-9)
ชนิดข้อมูล code
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก
มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลบุคคล) 
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน