ข้อมูลบุคคล (รายบริการ) Version: 1.0
( GiveName : ชื่อตัว )
 
GiveName : ชื่อตัว
สถานะการจัดการ
วันที่ออกแบบ : - วันที่แก้ไขล่าสุด : -
ชื่อข้อมูล ชื่อตัว
คำอธิบาย ชื่อประจําบุคคล
ชื่อ GiveName
เป็นส่วนหนึ่งของ -
รูปแบบข้อมูล not more than 50 Characters
ชนิดข้อมูล Text
ความถี่ที่เกิดขึ้น [1…1]
อ้างอิงจาก มาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวง พม. (ข้อมูลบุคคล) 
https://datastandard.m-society.go.th/datatable/index/4
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำแนะนำในการใช้ -
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -
จำนวนผู้เข้าชม 1 คน